نمایندگی هاست لینوکس - Direct Admin

Panel A - 500MB
 • 500 مگابایت
  فضا
 • 25 گیگابایت/ماه
  پهنای باند
 • 3 عدد
  تعداد سایت
 • 0 عدد
  ای پی اختصاصی
 • ندارد
  DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
Panel B - 1 GB
 • 1 گیگابایت
  فضا
 • 40 گیگابایت/ ماه
  پهنای باند
 • 6 عدد
  تعداد سایت ها
 • 0 عدد
  ای پی اختصاصی
 • دارد
  DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
Panel C - 1GB
 • 1 گیگابایت
  فضا
 • 50 گیگابایت/ ماه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد سایت
 • 0 عدد
  ای پی اختصاصی
 • دارد
  DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
Panel D - 2GB
 • 2 گیگابایت
  فضا
 • 80 گیگابایت/ماه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد سایت ها
 • 0 عدد
  ای پی اختصاصی
 • دارد
  DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
Panel E - 5GB
 • 5 گیگابایت
  فضا
 • 120 گیگابایت/ماه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد سایت ها
 • 1 عدد
  ای پی اختصاصی
 • دارد
  DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
Panel F - 10GB
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 200 گیگابایت/ماه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد سایت ها
 • 2 عدد
  ای پی اختصاصی
 • دارد
  DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات