هاست لینوکس - Direct Admin

100MB - Plan A
 • 100 مگابایت
  فضا
 • 4500 مگابایت در ماه
  پهنای باند
 • 1 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
250MB - Plan B
 • 250 مگابایت
  فضا
 • 7500 مگابایت در ماه
  پهنای باند
 • 1 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
500MB - Plan C -1 موجود است
 • 500 مگابایت
  فضا
 • 10000 مگابایت در ماه
  پهنای باند
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
1GB - Plan D
 • 1000 مگابایت
  فضا
 • 20000 مگابایت در ماه
  پهنای باند
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
2.5GB - Plan E
 • 2500 مگابایت
  فضا
 • 40000 مگابایت در ماه
  پهنای باند
 • 4 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
4GB - Plan F
 • 4000 مگابایت
  فضا
 • 65000 مگابایت در ماه
  پهنای باند
 • 5 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات